Vereniging

Geachte leden, 

om aan onze verplichtingen te voldoen voor onze ANBI status publiceert uw bestuur de balans en winst en verliesrekening over 2019, benevens een 5-jaren beleidsplan en een ANBI publicatie verklaring ZONDER overleg met jullie.

Immers door Corona is de kascontrolecommissie reeds anderhalf jaar niet in de gelegenheid (gezondheidsgevaar & lockdown regels) om de financiën te controleren en goed te bevinden.

Uw bestuur wil de financiën, het beleidsplan, zo spoedig mogelijk op een bijeenkomst bespreken, zodra wij zeker weten dat iedereen is gevaccineerd. Voor uw voorzitter zal dit half augustus haar beslag krijgen (2 weken na de 2e vaccinatie).

U krijgt bericht over een bijeenkomst, tijdstip en plaats zo snel wij meer weten.

Artemis Westenberg, voorzitter

__Vrouwenbelangen – publicatie ivm ANBI status

__Vrouwenbelangen – beleidsplan 2019-2023

__Vrouwenbelangen – publicatie tbv ANBI regels-versie 2020

__2019_VROUWENBELANGEN_Winst en Verliesrekening_mei 2020

__2019_VROUWENBELANGEN_balans_mei 2020

__Vrouwenbelangen – beleidsplan 2019-2023-versie 2020

__VROUWENBELANGEN-begroting 2020_mei 2019

_VROUWENBELANGEN_begroting 2021

_2020_VROUWENBELANGEN_Balans_24 juni 2021

_2020_VROUWENBELANGEN_Verlies en Winst rekening_24 juni 2021

_VROUWENBELANGEN_BEGROTING 2022

 

 

 

Algemene Jaalogo VBrvergadering

Oproep tot voortzetting van de 128e Algemene Ledenvergadering op zaterdag 16 januari 2016 van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap.
Locatie: Café-Restaurant De Korenbeurs, Croeselaan 91, 3521 BL Utrecht, 030-2931 251 http://www.dekorenbeurs.com/

Programma
13:00- 14:00 uur: buffet lunch in de Korenbeurs
14:00– 16:00 uur: ALV Vrouwenbelangen Nederland

Agenda
1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen
2. Vaststellen verslag van de ALV van oktober 2014
3. Vaststellen Jaarverslag 2014
4. Presentatie financieel jaarverslag en balans 2014
o verslag kascommissie en décharge bestuur
o benoeming nieuwe kascommissie
o begroting 2015
bovenstaande agendapunten zijn afgehandeld op 28 november 2015
OPROEP KANDIDATEN BESTUUR ZIE PROFIELschets bestuursleden
5. bestuursleden Landelijk
· Voorstel bestuur Landelijk
o Paula van der Knaap penningmeester
o Artemis Westenberg voorzitter
o Secretaris vacature
· Werving bestuursleden en vrijwilligers
6. Terugblik: viering 120 jaar VB
7. Verslagen van regio’s, werkgroepen
8. Website
9. Platform Gender & Politiek
10. Rondvraag en sluiting

Kosten voor deelname aan de ALV is €10 , (inclusief lunch, koffie en thee en de ruimte R.S.V.P. voor 12 januari 2016 bij Artemis Westenberg (aawestenberg@gmail.com) 010 – 4423 807 (ook eventuele dieeteisen, glutenvrij, etc)
€10 voor de lunch, thee, koffie overmaken op
IBAN NL35 INGB 0000 0323 70, t.n.v. Vrouwenbelangen regio Z-H.Z onder vermelding van ‘ALV 16 november 2015’

Per 2020: NL41 INGB 0000 1104 44     NED VER VOOR VROUWENBELANGEN

AANMELDEN VOOR de ALV van 16 januari 2016
bij Artemis Westenberg: voorzitter Vrouwenbelangen a.i.
De taakbeschrijving en het profiel van de bestuursleden te samen voor Vrouwenbelangen Nederland, zoals opgesteld in 2009 door de werkgroep Nieuwe Structuur en vastgesteld door de ALV van 2009, is per e-mail rondgestuurd.

Artemis Westenberg: De visie op het beleid van Vrouwenbelangen aangehecht is van mijn hand. Tevens is mijn CV aangehecht tbv mijn kandidatuur voorzitter Vrouwenbelangen NL Ook is aangehecht is de oproep voor de voortzetting van de 128e ALV op 16 januari 2016 in Utrecht inclusief de routebeschrijving.

Contributie
Oproep penningmeester : Wil iedereen die haar contributie over 2015 niet heeft voldaan dit doen door 35 Euro te storten op IBAN NL91 INGB 0005 1301 67 tnv Ned Ver voor Vrouwenbelangen ovv contributie 2015 en/of 2016.

Per 2020 is het rekeningnummer: NL41 INGB 0000 1104 44       NED VER VOOR VROUWENBELANGEN

Onze statuten staan hier:  Statuten VB
Ons huishoudelijk reglement staat hier:
Huishoudelijk Reglement VB

Een belangrijke brief over ongelijke behandeling van zzp-ers in de zorg staat op de pagina Vrouwenrechten. U vindt de brief ook door hier te klikken op:  ZZP-ers in de Zorg
Het antwoord van de griffier vindt u hier:
ZZP-ers in de Zorg, reactie griffier 2e Kamercie Financiën_op brief VB_29 10 2014

Het  verslag van Vrouwenbelangen voor de IAW-vergadering 2015 in Parijs staat op de pagina Leden Schrijven.

Handige websites

* Vrouwenbelangen:  www.vrouwenbelangen.nl
* International Alliance of Women:  www.womenalliance.nl
* EIGE – The European Institute for Gender Equality:     http://eige.europa.eu/
* WILPF, Women’s International League for Peace and Freedom:  http://wilpf.org/
* Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichman:  www.vrouwenrecht.nl
* Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis:   www.atria.nl
* WO=MEN:   http://www.wo-men.nl/
* Women Inc:   https://www.womeninc.nl/
* Nederlandse * Vrouwen Raad: http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/
* Politieke ScholingsCursus: website in oprichting

Vrouwenbelangen

IAW-NL logoVrouwenbelangen werd in 1894 opgericht als ‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’ .
Vanaf het ontstaan komt Vrouwenbelangen op voor vrouwenrechten en zet zich in voor de participatie van vrouwen op vele terreinen. De vereniging is niet gebonden aan een politieke kleur of levensbeschouwing.
Vrouwenbelangen komt op voor vrouwenrechten/ mensenrechten. Dat zijn zowel in Nederland als wereldwijd:
– politieke gelijkheid,
– vrouwenrechten,
– gelijke beloning,
– besluitvorming op gelijke voet,
– gelijk onderwijs,
– individualisering van belastingen en
– sociale zekerheid,
bij regering en parlement, zelfstandig of ter ondersteuning van bijvoorbeeld:
– de International Alliance of Women (IAW)
– de Nederlandse Vrouwenraad (NVR),
– Europese Vrouwen Lobby (EWL)
– Amnesty International,
bij de Verenigde Naties, de  Europese Unie en Europese regeringen.

In Nederland hebben vrouwen inmiddels kiesrecht, zijn handelingsbekwaam en de ontslagplicht bij huwelijk is opgeheven. Gelijke politieke, sociale en economische rechten zijn erkend als fundamentele mensenrechten.
Maar de praktijk is weerbarstig. Vrouwenstrijd is nog nodig, zowel nationaal als internationaal. Door goedkeuring van het VN-Vrouwenverdrag van 1979 hebben staten zich verplicht deze rechten bij wet te regelen.
Onze missie is: de Nederlandse regering houden aan dit verdrag. Lees verder...

BOEKEN

Atria – Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

Onze collecties bestaan uit boeken, tijdschriften, beeldmateriaal en archieven, muziekwerken en dagboeken, documentatiemateriaal over onderwerpen en personen.

Digitaal materiaal
Daarnaast heeft Atria een online archief met video-interviews, een ‘full-text online’ beschikbare collectie historische boeken, foto’s, affiches, voorwerpen, tijdschriften en archieven. Bovendien ontwikkelt Atria websites, databases en digitale dossiers waar in alle informatie over specifieke onderwerpen is samengebracht.

Unieke collectie
De bibliotheekcollectie van Atria heeft veel uniek materiaal: bijna 50% van de boeken en 80% van de tijdschriften is in geen andere bibliotheek in Nederland te vinden. De collectie is opgenomen in PiCarta en in Worldcat, de grootste bibliotheekcatalogus ter wereld. Documenten in de archieven zijn bijna altijd uniek.
Voor informatie, klik hier …