Vrouwenrechten

Ongelijke fiscale behandeling ZZP-ers in de Zorg tov andere ZZP-ers

De Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap
Amiranten 12
2904 VB CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Aan: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Datum: 30 september 2014

Betreft: ongelijke fiscale behandeling ZZP-ers in de Zorg tov andere ZZP-ers

Geachte Kamerleden,
Het is ons gewaar geworden dat de positie van ZZP-ers in de Zorg anders wordt gewaardeerd door de Nederlandse Belastingdienst dan ZZP-ers in andere beroepsgroepen
-Waar het voor ZZP-ers in de bouw al jaren geoorloofd is als onderaannemer werkzaam te zijn, regelmatig zelfs maar voor één grote opdrachtgever en op één bouwproject, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun status van zelfstandigheid in fiscale zin.
-Waar het voor ZZP-ers in de financiële of management consultancy ook al jaren geoorloofd is om opdrachten via centrale bemiddellende organisaties aan te nemen (als associate,een mooi woord voor feitelijk als onderaannemer) zonder dat dit gevolgen heeft voor hun status van zelfstandigheid in fiscale zin, blijkt het voor ZZP-ers in de zorg daarentegen niet geoorloofd te zijn om werk als ‘onderaannemer’ via zo’n centrale organisatie / bemiddelaar aan te nemen, omdat dit dan wel degelijk gevolgen heeft voor hun status van zelfstandigheid in fiscale zin,
-Niet alleen is zulks een gedifferentieerde behandeling verboden onder artikel 1 van onze Grondwet die immers gelijke behandeling in gelijke omstandigheden garandeert,
maar ook lijkt zij verborgen discriminatie bloot te leggen, omdat zonder enige twijfel het aandeel van vrouwen onder de ZZP-ers in de zorg veel groter is dan het aandeel van vrouwen als ZZP-er in door ons genoemde andere ZZP-er groeperingen van Bouw en Consultancy.

Wij verwachten, dat ons parlement een dergelijke discriminatie niet zal toestaan en dat zij de Nederlandse Belastingdienst via haar minister aanwijzingen zal geven om
ZZP-ers in de Zorg fiscaal gelijk te behandelen met ZZP-ers in de Bouw en de Consultancy

Vertrouwend op uw rechtsgevoel en daadkracht,
hoogachtend,
mw. dra. A.A. Westenberg
De Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen

Voor het antwoord klik hier: ZZP-ers in de Zorg_reactie griffier 2e Kamercie Financiën_op brief VB_29 10 2014

De VN Raad voor  Mensenrechten

Lyda Verstegen – Internationale Vrouwendag op 9 maart 2015 werd bij de Raad voor Mensenrechten geopend door de Finse minister van buitenlandse zaken, namens heel veel landen waaronder Nederland.
Hij zei onder andere dat men zich er van moest verzekeren dat op iedere huidige agenda, participatie en leiderschap van vrouwen komt te staan, voor effectieve oplossingen van wereldproblemen. Voor: het uitroeien van armoede; het versterken van de rechtstaat; het beeindigen van ongelijkheid; het voorkomen en beëindigen van conflicten – investeren in vrouwen is slim.

Vrouwenrechten zijn Mensenrechten
Women’s Rights are Human Rights

’s Avonds was er een film: ‘Mannen en Vrouwen’, een documentaire van Frédérique Bedos. Eigenlijk was het geen echte documentaire, meer een serie interviews met allerlei vrouwen over de hele wereld en in alle mogelijke beroepen.

Een rabbi, die vertelde dat ze in Frankrijk geen Tora kon studeren en dat dan maar in de V.S. was gaan doen, moslima’s die de Korean hadden bestudeerd en met veel liefde en respect zeiden dat vrouwenrechten echt verenigbaar waren met de Koran.
Een oude dame sprak vol vuur over de Moedergodin 4000 jaar geleden.
Een Franse admiraal was trots dat onder zijn leiding de Franse krijgsmacht behoorlijk gefeminiseerd was.

En, heel indrukwekkend, een oorlogscorrespondente die bij de Egyptische lente was geweest en op het Tahirplein verkracht was, gewoon, midden op het plein, in het openbaar. Ze maakte zich er kwaad over dat men het haar kwalijk nam dat ze daarover openlijk sprak.
Ze zei: “Waarom zou ik er niet over spreken, het gebeurde in het openbaar, bovendien, zo durven andere vrouwen misschien ook te vertellen wat ze hebben meegemaakt aan geweld.”

Iedereen was tegelijk heel optimistisch over wat vrouwen hadden bereikt, maar pessimistisch over het geweld tegen vrouwen en meisjes.

United Nations Research Institute for Social Development, 
UNRISD.
Ik had er nog nooit van gehoord. Het is een onafhankelijk instituut dat in zijn onderzoek de aandacht richt op sociale, economische en politieke kanten van ontwikkeling. De nadruk ligt op de noodzaak de rol van sociaal beleid om inclusieve ontwikkeling te bewerkstelligen.

‘Onze’ Jan Tinbergen was de eerste Voorzitter van het UNRISD bestuur, dat wordt benoemd door de Economische en Sociale Raad van de VN..
Het Instituut zetelt in Genève, heeft 10 medewerkers en 450 wetenschappers over de hele wereld (de helft vrouwen) die onderzoek doen.
Lyda Verstegen, wordt vervolgd.

Verkiezingen voor Provinciale Staten

Op 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen. Door de zwakke positie van onze regering spelen onderwerpen voor de landelijke politiek nog meer dan anders een grote rol in de verkiezingscampagne. Soms is het ook moeilijk om provinciaal beleid helemaal los te denken van het landelijk beleid; van belang is dan dat niet alleen lusten maar ook lasten eerlijk worden verdeeld.
Er zijn ook verschillen tussen provincies, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, de huizenmarkt, openbaar vervoer en recreatie. Op beleid dat daarop betrekking heeft, kun je je invloed doen gelden door op 18 maart a.s. je stem uit te brengen voor de Provinciale Staten. Voor tien van de twaalf provincies heeft ProDemos een stemwijzer uitgebracht.
Meer op www.stemwijzer.nl

Via het rolmenu kun je de provincie selecteren waarin je woont. Boven de lijst met stellingen vind je een raamwerk met logo’s van de politieke partijen die in de betreffende provincie meedoen. Via een klik op een logo ga je naar de website van de betreffende partij. Sommige partijen helpen je aan informatie om bewust en zorgvuldig een partij te kiezen: relevante delen van het partijprogramma, speerpunten en kandidaten.kleine sluisjes

Elke provinciale stemwijzer bevat 30 stellingen. Je kunt daarop reageren met EENS, ONEENS of GEEN VAN BEIDE. Maar je kunt ook een vraag overslaan. Naarmate je meer vragen overslaat kan de selectie wel minder trefzeker zijn in het aanwijzen van de partij waarmee jij de meeste opvattingen deelt. Je kunt voor de vragen die je niet direct kunt beantwoorden, tussendoor of later, de standpunten van partijen en via het +-teken de toelichting daarop bekijken. Je kunt ook eerst eens kijken waarover je zoal een mening wordt gevraagd; een min of meer kale lijst van stellingen staat biedt de link – onder de startknop die verwijst naar een versie die toegankelijk is voor visueel gehandicapten.

Je kunt ook het hele programma later nog eens doorlopen. Kortom, het programma biedt veel gebruiksmogelijkheden. Het is de moeite waard te experimenteren om je weg daarin te vinden en tegelijk een en ander op te steken.

Stemwijzer voor Eerste Kamer

De vrouwen en mannen die wij deze maand kiezen als leden van de Provinciale Staten kiezen op 26 mei a.s. de leden van de Eerste Kamer. Voor deze verkiezingen worden geen verkiezingsprogramma’s gemaakt. De meeste Statenleden zullen een partijgenoot kiezen. Wat is dan de door jou gedroomde uitslag? Als je dat weet, heb je nu de kans daarop invloed uit te oefenen door ook rekening te houden met de standpunten van de partijen die om zetels in de Eerste Kamer gaan strijden.
Naast een Stemwijzer per provincie maakte ProDemos daarom ook een Stemwijzer over de Eerste Kamer, waarin je kunt zien hoe partijen in de Eerste Kamer denken over landelijke onderwerpen. Ook deze Stemwijzer staat online op:  www.stemwijzer.nl

Kies je politieke partij en stem op een vrouw!

Water zoekt Vrouwdijken-585x335

‘Waterlelie’ heet het netwerk van vrouwen in de 23 waterschapsbesturen. Het aandeel vrouwen in deze besturen is op dit moment 21%. Minder vrouwen zijn deel van de dagelijkse besturen of voorzitter. Sinds een aantal jaren spannen de leden van dit netwerk zich in om de waterschapsbesturen, net als gemeenteraad en parlement, een betere afspiegeling te laten zijn van de inwoners van het waterschap.

De campagne is opgepikt door de media. Zie deze website  http://www.waterzoektvrouw.nl/in-het-nieuws/ voor het grote belang van een diverser samenstelling van deze besturen. Op deze site vind je ook de vrouwen op de kandidaten – met plaatsnummers – op de lijsten per waterschap!
Hoe heb je de grootste kans om met je stem de man/vrouw-balans te verbeteren?
Wil je ook weten of deelnemen aan een waterschapsbestuur iets voor jou is? Lees dan het interview met Klazien Hartog, een van de oprichters van de campagne: ‘Water zoekt Vrouw’.

Tweede Kamer, oktober 2014
rapportages gender equality beleid

De Tweede Kamer ontving van Minister Bussemaker op 28 oktober 2014
– de zesde voortgangsrapportage over de uitvoering van het
Internationale Verdrag inzake uitbanning van Discriminatie van Vrouwen (IVDV of VN-Vrouwenverdrag) aan het CEDAW-Comité, Sixth periodic report of the Kingdom of the Netherlands concerning the implementation of the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), 2008-2013 (September 2014);
– een terugblik op 20 jaar uitvoering van het Beijing programma in
Nederland, Implementation of the Beijing Declaration and Platform for
Action (May 2014).cedaw_animated

Commentaar

Wat nog ontbreekt zijn:
– het nationale verslag dat de regering, ingevolge het bij amendament van de Tweede Kamerleden Kalsbeek-Jasperse (PvdA), Groenman (D66) en Weisglas (VVD) ingevoegd artikel 3 van de goedkeuringswet, een jaar voorafgaande aan de rapportage aan het CEDAW-Comite, moet zenden aan de beide Kamers van de Staten-Generaal, en dat blijkens de toelichting van het amendement zal moeten  zijn  “een werkelijk overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de gelijke behandeling van vrouwen op alle denkbare terreinen”.
– de door de co-ordinerend minister van Emancipatie toegezegde mid-term review van het  emancipatiebeleid van de regering.

Beijing PfA ?

Over Beijing PfA-implementatie praten we niet meer?  De invalshoek bij de Beijing-rapportage was anders dan bij de CEDAW-rapportage, en daarmee ook de basis voor de reeksen vragen om verantwoording af te leggen.

Algemeen overleg over emancipatie?

Komt er de toegezegde mid-term review? Komt daar meer in dan in de rapportages inzake CEDAW en Beijing+20?

Meer commentaar – IVDV of VN-Vrouwenverdrag

Het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van
Discriminatie van Vrouwen (IVDV) is gesloten op 18 december 1979 in New
York. Het wordt vaak aangeduid als het Vrouwenverdrag of het VN-Vrouwenverdrag.cedaw_animated

Dat gebruik is misschien niet zo onschuldig als het lijkt. Het gaat niet om een verdrag dat vrouwen bevoordeelt, voorrechten of privileges geeft.
Het doel is vrouwen feitelijk de uitoefening en het genot van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op gelijke voet met mannen te waarborgen. Die intentie was al vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
(Zie de animatiefilmpjes over de drie kernbeginselen op de startpagina)

Beijing+20, regionale terugblik

Het Beijing Platform for Action is het resultaat van de Vierde
Wereldvrouwenconferentie in 1995 in Beijing. Het bevat een groot aantal
aanbevelingen voor strategische acties op 12 essentiële terreinen om gender
gelijkheid niet alleen voor de wet maar juist ook in de praktijk te
realiseren.logo_lg
Vijfjaarlijks leveren bij het verdrag aangesloten landen een voortgangsrapport met successen, knelpunten en nieuwe uitdagingen.

De rapporten worden, na een inspraakconferentie van Ngo’s, via regionale rapporten gebundeld tot een eindrapport met een ’outcome’ document en – in lijn daarmee – aangepaste of aangescherpte aanbevelingen.
Het eindrapport wordt behandeld tijdens de CSW-vergadering in maart 2015 en in het najaar van 2015 ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

NGO Forum 3-5 november 2014: Beijing+20 –regionale terugblik

De Beijing+20 is de terugblik op de resultaten van 20 jaar strategisch
gender equality beleid zoals overeengekomen in het Internationaal Verdrag
tegen discriminatie van vrouwen (IVDV of ook ‘VN-Vrouwenverdrag’).
Vrouwenorganisaties en andere ngo’s zijn de belangrijkste schakel tussen de
regeringen en de VN.cropped-NGO-Forum-B+20-Banner-website-revised22mai-2

De resultaten van het NGO Forum, van drie dagen discussies en ronde tafelconferenties, werden 5 november gepresenteerd aan de VN en aan de regeringen. Ze zijn te vinden – nog alleen in het Engels – op de website van de NGO CSW Geneva.

 Voorstel Goedkeuringswet voor Verdrag van Istanbul ingediend bij TK

Naar schatting zo’n 200.000 vrouwen in Nederland zijn jaarlijks slachtoffer van seksueel en lichamelijk geweld. In 2012 tekende Nederland het ‘Verdrag ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld’ van de Raad van Europa. (Verdrag van Istanbul).

Het wetsvoorstel ter goedkeuring van het verdrag is eind september naar de Tweede Kamer gestuurd. Welke boodschappen willen wij meegeven aan Kamerleden?

Nieuwe impuls aanpak geweld tegen vrouwen

Op maandag 3 november organiseerde het College voor de Rechten van de Mens het symposium ‘Nieuwe impuls aanpak geweld tegen vrouwen’. Kernvraag was: wat is nodig en welke boodschap moeten we aan Kamerleden meegeven voor een zo groot mogelijk succes van de implementatie van het verdrag?

In dit verband is relevant wat Minister Bussemaker hierover zei tijdens de 57e CSW-vergadering*, begin maart 2013 in New York.
Zij benadrukte het belang van de aanpak van de oorzaken van geweld, waaronder politieke, economische en sociale ongelijkheden, systemen die dit mogelijk maken en factoren die vrouwen, kwetsbaar maken.

Zij wees daarnaast op de noodzaak geweld aan te pakken op het niveau van beeldvorming. Stereotype beelden belemmeren vrouwen, en niet alleen vrouwen, om gelijkwaardig en autonoom hun positie in te nemen, ook in de Westerse wereld. Hoe zien we dit terug in effectief beleid?

Vrouwenbelangen

Vrouwenbelangen werd in 1894 opgericht als ‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’ .
Vanaf het ontstaan komt Vrouwenbelangen op voor vrouwenrechten en zet zich in voor de participatie van vrouwen op vele terreinen. De vereniging is niet gebonden aan een politieke kleur of levensbeschouwing.
Vrouwenbelangen komt op voor vrouwenrechten/ mensenrechten.
Dat zijn zowel in Nederland als wereldwijd:542bvotesfw
– politieke gelijkheid:
– vrouwenrechten,
– gelijke beloning,
– besluitvorming op gelijke voet,
– gelijk onderwijs,
– individualisering van belastingen en
– sociale zekerheid.
bij:
– regering en parlement, zelfstandig of ter ondersteuning van
bijvoorbeeld:
– de NVR (Nederlandse Vrouwenraad),
– Equality,
– Amnesty International
bij:
– de Europese Unie en Europese regeringen met het EWL
(European Women’s Lobby) en het Age Platform
bij:
– de Verenigde Naties, met de IAW (International Alliance of Women).
Vrouwenbelangen zet zich in voor meer vrouwen in besluitvormende posities. De Vereniging draait geheel op leden die belangeloos vrouwenbelangen behartigen.

Leden van Vrouwenbelangen zijn kritisch, constructief en realistisch.
Zij: schrijven, spreken, fotograferen, onderhandelen, beïnvloeden en beslissen mee over: één van de grootste obstakels voor het bereiken van gelijkheid: de wijdverbreide mythe dat gelijkheid al een feit is in de kinderkamer, aan de keukentafel, op school, op het werk, in partij en kerk, in commissies, in raden en besturen.

Over relevante ontwikkelingen en onze activiteiten wordt u op de hoogte gehouden via onze website.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Ook als u weinig tijd heeft steunt u ons met uw lidmaatschap.