Open platform Gender & Politiek

Na het Algemeen Overleg over Emancipatie van 13 juni 2013 kunnen we goeddeels weten hoe Tweede Kamer en Kabinet zich opstellen ten aanzienvan het emancipatiebeleid en het uitbannen van discriminatie van vrouwen. Treurig nieuws over dat laatste levert het jaarverslag 2012 van het College voor de Rechten van de Mens (www.mensenrechten.nl)

Wat onze inzet kan of moet zijn met het oog op de behandeling van de Rijksbegroting 2014 staat daarom hoog op de agenda van de vierde bijeenkomst van het Platform Gender & Politiek

De vierde bijeenkomst van het open platform Gender & Politiek werd op 22 juni gehouden in Utrecht.
Een kort overzicht is gegeven van de voortgang van het emancipatiebeleid en de overleggen en acties daaromheen. De rijksbegroting voor het volgend jaar moet inzicht geven over het gebruik van gendertoetsen door de afzonderlijke ministeries. Daarnaast deden de in eerdere bijeenkomsten geformeerde werkgroepen verslag van hun activiteiten en vorderingen.

Gemeenteraadsverkiezingen
Jacqueline Broer heeft als trekker van de werkgroep Gemeenteraadsverkiezingen de deelnemers regelmatig  informatie toegezonden en suggesties gevraagd bijv. om meer vrouwen (en mannen) bewust te maken van het belang van gender sensitief beleid op lokaal niveau en het gebruik van voorkeurstemmen voor meer vrouwen in de gemeenteraden.

Financiële zelfstandigheid
De werkgroep Financiële Zelfstandigheid heeft met het oog op beïnvloeding van de parlementaire behandeling van de emancipatievoortgang een brief gestuurd aan het bestuur van Vrouwenbelangen. Daarin is aandacht gevraagd voor de averechtse effecten die bezuinigingsmaatregelen veroorzaken ten aanzien van de financiële zelfstandigheid van vrouwen dat de minister hoog in het vaandel voert .

Salon 21 september
De werkgroep Salon 21 september heeft bij de gemeente Den Haag subsidie aangevraagd voor een bijeenkomst ‘Vrouwen – Vrede en Recht ’ op 21 september in het Kurhaus, in het kader van de viering van 100 jaar Vredespaleis en ter ere van vredesactiviste Bertha von Suttner .

Arthie Schimmel, die onder meer 12 jaar lid was van de Tweede Kamer,  hield een inleiding gevolgd door discussie over aangrijpingspunten en aandachtspunten om met succes te lobbyen bij politici.
Vervolgens zijn afspraken gemaakt om lokale (afdelingen van) politieke partijen te bewegen om onderwerpen die voor het realiseren van gelijke mensenrechten in de praktijk van groot belang zijn expliciet te benoemen in de verkiezingsprogramma’s.