Internationaal

Commission on the Status of Women
14 – 24 March 2016CSW60-banner_360px

Op de 24ste maart moet het einddocument gereed zijn!

Revision 3:
20 March – Draft Agreed Conclusions

SEE  LATEST  DOCUMENT

In de derde versie zijn de meeste haakjes verdwenen en het document kan goed worden gelezen. Er zijn nog wel zinsneden roodgekleurd …

Vanuit Nederland zijn IAW-leden Anje Wiersinga (links) en Regina Smit (rechts) in New York om het onderhandelingsproces over het document te volgen, en ook om te netwerken zoals op de foto. IAL Anje Wiersinga en Natalia Kostus 17 maart 2016

In het midden de Amerikaanse Natalia Kostus, die de leiding heeft van de belangrijke IAW Commission on Climate Change.
Ze zullen zeker praten over de inbreng van Nederland in CSW, het thema ‘Women and Water Diplomacy.’ Het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking heeft een project over Water and Sanitation in een van de 10 armste landen in de wereld.

 Op 14 maart was er een side event van Nederland over Women and Water Diplomacyjetbcsw2

Sponsored door: South Africa, Kingdom of the Netherlands, Women for Water Partnership, International Federation of Business & Professional Women (IFBPW), Soroptomist International (SI). Met medewerking van Minister Jet Bussemaker.

18 March, side event of the Netherlands and the Government of Malaysia, on SDG 5 and Online VAW

Who’s Accountable? Due Diligence, the State & Internet Intermediaries, 10:00 AM – 11:30 AM
Access to information and communications technology is key to women¿s empowerment.
The internet, once a liberating space, is increasingly, a space of unregulated violence. Increased prevalence of online violence against women, the lack of effective measures to prevent and contain it and the ensuing impunity has created barriers to women becoming full participants and equal players in development.
All are welcome!  Read more by clicking here …

 14 maart – Dit is de 2e versie van het Slotdocument van de Commission on the Status of Women

en dit is de eerste versie van het slotdocument

De tekst is al door veel landen beoordeeld. Overal hebben zij delen van de tekst verworpen of aangevuld, veelal gestaafd door teksten van vorige documenten. Het zal opnieuw veel tijd kosten om hierover consensus te bereiken. In tegenstelling tot het eerste document is de inbreng van landen niet opgenomen. Dat maakt de inhoud veel rustiger om te lezen, maar aan de andere kant is er voor ons als thuisblijvers weinig te merken over de politieke spanning tussen landen onderling. De kalender van de side-events vindt u hier

Klik hier voor het Parallel Events Schedule

Door de verbouwingen van de VN hebben NGOs veel parallel events moeten inleveren zoals workshops en discussie-platforms. IAW kreeg slechts plek voor een van de zes parallel events. torild-skard

Join us for a discussion on Women in Decision-making

Met Torild Skard: What can we learn from 73 female presidents and prime ministers in 53 countries worldwide during half a century. How did they manage to rise to the top and did they make a difference as female top leaders?
Sponsored by: All India Women’s Conference, Council of Women World Leaders, Internatinal Alliance of Women, Equality Now, Reflective Democracy Campaign.
Op woensdagmiddag 23 maart om 16.30 in het Church Centre.

Een tweede side event kon IAW President Joanna Manganara in aangepaste vorm onderbrengen bij Griekenland!  Hulde!

Corporations, Globalization and Women’s Social and Economic Rights

Opening Remarks: Ambassador Catherine Boura, Permanent Representative of Greece to the United Nations
This side event will reflect on the impact that multinational corporations (MNCs) have on the social and economic rights of women and girls in the Global South.
Chair: Joanna Manganara, President IAW

* What makes corporate tax a femnist issue?
* How can women’s groups use nationalAction Plans (NAPS) on business on human rights to advance their goals?
* What makes corporate tranparency and corporate legal accountability important for realizing the human rights of women? Caterina Boura

Op woensdag 23 maart, van 18.30 tot 20.30, in zaal 6 van het UN-building. Met de Greekse ambassadrice van de UN in het UN gebouw!

Progress of the World’s Women,
In Pursuit of Justice

Januari 2016 – Het eerste rapport is verschenen van het in februari getiteld Progress of the World’s Women, In Pursuit of Justice. Het rapport geeft een uitgebreide analyse van de rechten van vrouwen over de hele wereld.

Positief is dat 139 landen een garantie bieden voor gender gelijkheid via de grondwet. Inefficiënte wetgeving en implementatie laten echter vaak te wensen over. Het rapport laat daarnaast zien dat vrouwen te vaak het slachtoffer zijn van onrecht, geweld en ongelijkheid in de thuissituatie, op het werk of in het publieke leven.
De regio Azië-Pacific heeft nog steeds te maken met significante ongelijkheid, specifiek op het gebied van huiselijk geweld, huishoudelijke besluitvorming en landrechten.
Lees meer …

Klimaatakkoord Parijs

12 December – In consensus beloven alle landen broeikasgas-neutraal te zijn (waarbij de uitstoot gelijk is aan de opname). Alle landen nemen een verantwoordelijkheid en sommige elementen van het verdrag zijn juridisch bindend.
Juridisch bindend met als doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius.

Het akkoord gaat per 2020 in. Het verdrag treedt in werking als het door minstens 55 staten geratificeerd is die verantwoordelijk zijn voor minimaal 55 procent van de CO2-uitstoot. Iedere 5 jaar wordt het verdrag opnieuw  beoordeeld en bijgesteld.

Vrouwen vragen in COP21 ‘for a just, transformative & gender-responsive climate agreement’

Vrouwen hadden meer veracht. , maar op 4 december 2015 bleek … het waren niet de politici, maar de ondernemers die  de leiding namen. Bill Gates, Richard Branson, Ratan Tata en andere belangrijke investeerders, presenteerden in Parijs de “Breakthrough Energy Coalition”. De groep zal miljarden aan kapitaal bundelen om nieuwe technologieën te financieren, niet alleen in energieopslag, maar ook in de industrie, de landbouw en de transportsector.d16d33891b216ddaf32859e58b1ef1e9

Een mooi initiatief, maar privaat geld alleen is niet genoeg. Overheidssteun is hard nodig. Deze coalitie krijgt dan ook terecht steun van onder andere de regeringen van China en de VS. Europese landen als Noorwegen, Duitsland en Denemarken doen ook mee. Nederland houdt zich afzijdig.

Opmerkelijk is het initiatief van 15 MEPs die als EU-delegatie deelneemt aan de UN klimaat conferentie in Parijs. Het EuroParlement vindt dat het 2015 Protocol zowel wettelijk bindend moet zijn als vanaf het begin ambitieus, met verplichtingen voor periodes van 5 jaar. Bij de 15 MEPs zijn twee Nederlanders: Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) en Anne-Marie Mineur (GUE/NGL)
De Europese Vrouwen Lobby stuurde brieven aan alle belangrijke EU-instanties en Eurocommissarissen over een rechtvaardige deelname van vrouwen aan de besluitvorming over  klimaatverandering. Lees hier meer …

Lopen voor Morgen

Anneke van Veen van de Nederlandse Vrouwenraad loopt 340 km naar Parijs, waar vanaf 30 november de Klimaattop van de VN wordt gehouden. Lopen vanaf Utrecht om aandacht te vragen voor het tegengaan van de klimaatverandering tegen te gaan en de aarde leefbaar te houden voor volgende generaties.
Ze zal tijdens de conferentie de rol van vrouwen in de besluitvorming over klimaatverandering naar voren brengen.

De International Alliance of Women stuurde Natalia Kostus. Natalia geeft leiding aan de IAW Commission on Climate Change en heeft veel internationale ervaring. De Nederlandse delegatie heeft haar gevraagd om vooral te letten op de rol van vrouwen bij de SDGs nr. 5 en 6: Gender Equality en Water and Sanitation.

De grote belangrijke Conferentie over Klimaatsverandering in Parijs, die op 28 november begint, staat onder spanning wegens de barbaarse aanvallen van extremisten. IAW wordt op de conferentie vertegenwoordigd door Natalia Kostus. Haar visie is te vinden op de IAW website en is zeer lezenswaardig.

Women for Water Partnership

Tijdens de International Meeting in Parijs is benadrukt dat Nederland zich altijd inzet voor Water. Vrouwenbelangen heeft ook een ‘water-deskundige’, Alice Bouman van Women for Water Partnership. Met een aardige overzichtelijke website en mooie foto’s. Dit is inmiddels aan Natalia doorgegeven.
Klik hier voor de website WfWP

Water and Sanitation

Laatste nieuws SDGs, september 2015 – New York.
De 17 ‘sustainable goals’, de doelen die de komende 15 jaar worden nagestreefd, staan op de Engelse pagina en ook op de IAW website, met hun iconen, op www.womenalliance.org.

Nederland heeft ingezet op het 6e SDG-doel: Water and Sanitation. Er komen z.g. Waterbanks, trustfunds, gefinancierd samen met de European Investment Bank en andere belangstellende partners.
Ze financieren projecten voor 10 ODA-landen, d.w.z. 10 landen die voorkomen op een speciale lijst van ontwikkelingslanden en multilaterale instellingen op grond van het BNP van die landen.

Benin

Helaas blijkt dat de miljoenen Nederlandse subsidie die voor waterprojecten in Benin zijn ingezet, tot klachten en zelfs tot corruptie hebben geleid. Er is o.a. 4 millioen zoek. De zaak is momenteel in onderzoek. Benin is een van de armste landen ter wereld. (NRC  12 december)

International Alliance of Women

Tijdens de International Meeting (IM) in Parijs, van 6-11 oktober, heeft de IAW verschillende huishoudelijke besluiten genomen. Zo zijn de statuten aangepast en er zijn nieuwe bestuursleden benoemd die de vereniging zullen bijstaan tot de volgende internationale vergadering in 2016. CQ-MGr6WEAAAP37Er was een verrassing – de nieuwe lay-out van het IAW tijdschrift IWNews was net voor de IM aan alle leden met een e-mailadres gestuurd. De uitgave is uitvoerig besproken – met complimenten voor de leden van de Communication Unit die dit voor elkaar wisten te krijgen.

De inhoudelijke besluiten worden in de Minutes verwoord.  IAW zal in 2016 haar vergadering  in Zimbabwe houden, op uitnodiging van de energieke Rita Mbatha. Zij verzekerde ons dat alles daar veilig is en zal zijn, ook als Mugabe in de tussentijd wordt opgevolgd.  In 2017 wordt het Cyprus.

Meer nieuws
* Op de website van IPS zijn interessante artikelen te lezen op http://www.ipsnews.net/, over de SDGs in Latijns-Amerika,  landen waarover je weinig leest, maar die volop bezig zijn.
* IAW President Joanna Manganara stuurde een belangrijk artikel over Femicide, te vinden in de President’s Newsletter – Femicide – September 2015 en in de rubriek Geweld tegen Vrouwen.
Zie de nieuwe pagina ‘Geweld tegen Vrouwen’.

GSDs – hoe zat het ook al weer ?

Juli 2015 – Het Beijing Platform for Action is het resultaat van de Vierde Wereldvrouwenconferentie in 1995 in Beijing. Het bevat een groot aantal aanbevelingen voor strategische acties op 12 essentiële terreinen om gender gelijkheid niet alleen voor de wet maar juist ook in de praktijk te realiseren.
Vijfjaarlijks leveren de bij het verdrag aangesloten landen een voortgangsrapport met successen, knelpunten en nieuwe uitdagingen.
De rapporten worden, na een inspraak-conferentie van ngo’s, via regionale rapporten gebundeld tot een eindrapport met een ’outcome’ document en – in lijn daarmee – aangepaste of aangescherpte aanbevelingen.logo_lg
Het eindrapport is nu behandeld tijdens de CSW-vergadering in maart 2015 en wordt in het najaar, 25-27 september 2015, ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Social Development Goals

De opvolger van de MDGs zijn de SDGs, de Social Development Goals, met 17 aanbevelingen voor strategische acties. Klik voor meer infomatie over de SDCs, de Social Development Goals,  op de Engelse pagina.

Ratificatie Verdrag van Istanbul

Nederland heeft in juni 2015 het Verdrag van Istanbul geratificeerd, zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer. Nu rest alleen nog de ratificatie en de implementatie (!) van het verdrag in Caribisch Nederland.

Geweld tegen Vrouwenviolenceunite

Orange Day: 25 juni 2015 – 25 september
Als campagne voor het tegengaan van Geweld tegen Vrouwen heeft de VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon iedere 25ste van de maand aangewezen als Orange Day.

Moeizame onderhandelingen CPD 48, 15-17 april 2015

Tijdens de 48ste Sessie van het Committee on Population and Development 2015, de VN-vergadering die zich buigt over het belang van bevolkingsgroei voor de ontwikkeling van de mensheid, struikelden met name veel Afrikaanse landen over ‘reproductieve rechten van vrouwen’. Ondertussen stijgt en verstedelijkt de  de wereldbevolking, waarbij vooral vrouwen en kinderen de lasten van armoede zullen dragen. In de periode tot 2050 zal de bevolking van de landen van Afrika onder de Sahara, inclusief Niger, Somalië en Uganda, het snelst groeien. De bevolkingsgroei in het Midden-Oosten blijft hoog en is in de periode tot 2050 in Yemen het grootst.

Terugblik op de CSW59 in New York

Regina Smit – 21 maart 2015
Dit jaar zijn er geen “agreed conclusions”. Op de tweede dag van de regeringsonderhandelingen is er een slotdocument uitgebracht, waarop in de rest van de 2 weken onderhandelingen, resoluties zijn geformuleerd. Zie ook working methods resolutie verderop in deze nieuwsbrief.

1100 organisaties hebben geregistreerd voor de Non-Governmental Organization Commission on the Status of Women (NGO-CSW) en vele NGO leden waren aanwezig. De NGO CSW Forum heeft dit jaar 450 parallel events geregistreerd. Een record!

Consultation DayCSW 1

De NGO-CSW organiseert ieder jaar voordat de CSW begint de Consultation Day, de voorbereidingsdag voor alle NGO-ers. De NGO’s zijn de oren en de ogen voor de regeringen. Zij horen en zien wat er in hun land leeft en geven dat als advies aan de regeringen.

Side Events

International Alliance of Women

De International Alliance of Women en Karama hebben samen het side event georganiseerd “Deeds – No Words”, Implementing UN Security Council Resolution 1325 & CEDAW Women – Peace – Security.
Eén van de panelleden was Anje Wiersinga, Chair INGO in de Raad van Europa.