Great speech van Michelle Obama

Presidentsvrouw – Michelle Obama speech at Democratic National Convention, July 25, 2016 part 2 (HD)

https://www.youtube.com/watch?v=n50YEVtMoGY&feature=youtu.be&app=desktop

 

In het Vredespaleis in Den Haag is een bronzen borstbeeld van Aletta Jacobs onthuld.

In het Vredespaleis in Den Haag is een bronzen borstbeeld van Aletta Jacobs onthuld.

Het object is een geschenk van de Women’s International League for Peace and Freedom aan de Carnegie Stichting, de eigenaar van het Vredespaleis. Voorzitter Bernard Bot nam het beeld in ontvangst.

Aletta Jacobs leefde van 1854 tot 1929. Ze is vooral bekend van haar strijd voor het vrouwenkiesrecht. Ook organiseerde zij honderd jaar geleden een Internationaal Vrouwen Congres in Den Haag. Uit dat congres ontstond de Women’s International League for Peace and Freedom.

http://www.nu.nl/cultuur-overig/4038266/borstbeeld-aletta-jacobs-onthuld-in-vredespaleis.html

 Aletta

Leden van Vrouwenbelangen bij het borstbeeld van Aletta Jaobs, 26 april 2015

 

Arina met foto Aletta Jacobs

Arina met foto Aletta Jacobs

Lyda Verstegen  bij Aletta Jacobs, Vredespaleis

Europese verkiezingen in mei 2014: écht belangrijk voor vrouwen!

Denk en praat mee over de Europese verkiezingen. Wat vind jij belangrijk?

Wat staat er in de programma’s van de Europese partijen? Wat was hun inzet voor de vorige periode? En wat hebben ze daarvan waargemaakt? Hoe hebben de Europese partijen in hun stemgedrag de verschillende gevolgen van beleid voor vrouwen en mannen meegewogen?
Wat staat er in de nieuwe partijprogramma’s over het realiseren van gelijke rechten en kansen, evenredige deelname en invloed van vrouwen en mannen in al hun diversiteit in Europa? Hoe hebben de partijen gestemd over integratie van het streven naar gender gelijkheid en diversiteit in de begrotingskaders 2014-2020?

De Nederlandse Vrouwen Raad en de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap (Vrouwenbelangen), organiseren in samenwerking met de European Women’s Lobby een bijeenkomst in het kader van de Europese Parlementsverkiezingen met sprekers uit binnen- en buitenland, onder wie ook zeker (kandidaat) Europarlementariërs. We zijn daarvoor te gast bij het Europees Parlement Informatiebureau in Nederland.

Wanneer :  Vrijdag 25 april, 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) – 16.30 uur (netwerkborrel na afloop)
Waar       :  Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6, 2513 AB Den Haag

We nodigen je uit om deze bijeenkomst bij te wonen en in interactieve sessies aan de (kandidaat) Europarlementariërs mee te geven wat wij als vrouwen belangrijk vinden, bijvoorbeeld op het gebied van preventie van huiselijk geweld, bevorderen van financiële zelfstandigheid van vrouwen, gevolgen van de economische crisis, genderspecifieke gezondheidszorg. Ook het bevorderen van meer vrouwen in besturen, in de politiek en in de top van bedrijven is onderwerp van gesprek.

We blikken ook terug op de recente Gemeenteraadsverkiezingen om opgedane ervaringen te kunnen benutten voor het aanwakkeren van interesse in en opkomst voor de Europese Parlementsverkiezingen en voor een uitslag die vrouwen in Europa in al hun diversiteit ten goede komt.

Het programma staat vanaf 10 april op de website van de NVR (www.nederlandsevrouwenraad.nl) en van Vrouwenbelangen (www.vrouwenbelangen.nl).

De bijeenkomst is gratis. Wel word je verzocht je vóór 22 april 12.00 uur aan te melden en op 25 april een legitimatiebewijs mee te brengen. Aanmelden via: www.nederlandsevrouwenraad.nl/aanmelden.

Vrouwenbelangen bestuurslid in media

Azar Moshaver is op begin februari geïnterviewd door Den Haag Direct over nut en noodzaak van vrouwen in de Haagse politiek. Lees hier het volledige verslag van het interview.

Week van bestrijding van geweld tegen vrouwen

Deze week is het de internationale week van bestrijding van geweld tegen vrouwen. De dag van bestrijding van geweld is jaarlijks op 25 november en werd in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Geweld tegen vrouwen komt helaas erg veel voor. De hele week zijn er activiteiten en vragen diverse organisaties aandacht voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes. FNV Vrouw doet mee in de We Can end all violence against women campagne. Ook mannen worden opgeroepen mee te doen met de actie Be a man. Word changemaker en doe mee aan de campagne. Lees meer

Vrouwenpartij opgericht!

*** Vrouwenpartij opgericht!

When sleeping women wake, mountains move.  Chinese proverb
In oktober 2013 besloot een aantal vrouwen –waaronder Monique Sparla, Amanda Jansen en  Mar de Jong – tot het oprichten van de Vrouwen Partij.
De VP wil de 8,4 miljoen vrouwen in Nederland vertegenwoordigen en streven naar gelijke rechten en mogelijkheden voor iedereen. Dat kan niet anders dan door met een Vrouwen Partij tegenwicht te bieden aan het huidige overwegend conservatief mannelijke politieke establishment, waar emancipatie allang van de agenda verdwenen is. Vrouwenpartij
Like de vrouwenpartij op facebook: Klik hier

Open platform Gender & Politiek

Na het Algemeen Overleg over Emancipatie van 13 juni 2013 kunnen we goeddeels weten hoe Tweede Kamer en Kabinet zich opstellen ten aanzienvan het emancipatiebeleid en het uitbannen van discriminatie van vrouwen. Treurig nieuws over dat laatste levert het jaarverslag 2012 van het College voor de Rechten van de Mens (www.mensenrechten.nl)

Wat onze inzet kan of moet zijn met het oog op de behandeling van de Rijksbegroting 2014 staat daarom hoog op de agenda van de vierde bijeenkomst van het Platform Gender & Politiek

De vierde bijeenkomst van het open platform Gender & Politiek werd op 22 juni gehouden in Utrecht.
Een kort overzicht is gegeven van de voortgang van het emancipatiebeleid en de overleggen en acties daaromheen. De rijksbegroting voor het volgend jaar moet inzicht geven over het gebruik van gendertoetsen door de afzonderlijke ministeries. Daarnaast deden de in eerdere bijeenkomsten geformeerde werkgroepen verslag van hun activiteiten en vorderingen.

Gemeenteraadsverkiezingen
Jacqueline Broer heeft als trekker van de werkgroep Gemeenteraadsverkiezingen de deelnemers regelmatig  informatie toegezonden en suggesties gevraagd bijv. om meer vrouwen (en mannen) bewust te maken van het belang van gender sensitief beleid op lokaal niveau en het gebruik van voorkeurstemmen voor meer vrouwen in de gemeenteraden.

Financiële zelfstandigheid
De werkgroep Financiële Zelfstandigheid heeft met het oog op beïnvloeding van de parlementaire behandeling van de emancipatievoortgang een brief gestuurd aan het bestuur van Vrouwenbelangen. Daarin is aandacht gevraagd voor de averechtse effecten die bezuinigingsmaatregelen veroorzaken ten aanzien van de financiële zelfstandigheid van vrouwen dat de minister hoog in het vaandel voert .

Salon 21 september
De werkgroep Salon 21 september heeft bij de gemeente Den Haag subsidie aangevraagd voor een bijeenkomst ‘Vrouwen – Vrede en Recht ’ op 21 september in het Kurhaus, in het kader van de viering van 100 jaar Vredespaleis en ter ere van vredesactiviste Bertha von Suttner .

Arthie Schimmel, die onder meer 12 jaar lid was van de Tweede Kamer,  hield een inleiding gevolgd door discussie over aangrijpingspunten en aandachtspunten om met succes te lobbyen bij politici.
Vervolgens zijn afspraken gemaakt om lokale (afdelingen van) politieke partijen te bewegen om onderwerpen die voor het realiseren van gelijke mensenrechten in de praktijk van groot belang zijn expliciet te benoemen in de verkiezingsprogramma’s.

Algemeen overleg over Emancipatie

Een algemeen overleg over Emancipatie tussen de commissie voor OCW/Emancipatie en Minister Bussemaker op 13 en 20 juni 2013.

Tijdens deze bijeenkomst maakten leden van de politieke partijen zichtbaar in hoeverre zij in staat en bereid zijn de ervaringen, inzichten en perspectieven van vrouwen in al hun diversiteit, mee te nemen bij hun vertegenwoordiging van de hele bevolking, als medewetgever en als controleur van de regering. Gaat het om welvaart of kwaliteit van leven, een land waar vrouwen, mannen, iedereen wil wonen?

Leden van VB en andere organisaties hebben kunnen constateren dat de commissieleden maar weinig van de aan hen aangereikte suggesties en moties hebben opgepakt en bepleit bij de coördinerend minister voor emancipatiebeleid.
Voortzetting van het overleg bleek nodig.  Daarop heeft Vrouwenbelangen meegewerkt aan nog een gezamenlijke oproep aan de commissieleden, om voortaan de Kamer bij alle voorgenomen beleid en wetgeving, maar in elk geval bij bezuinigingsmaatregelen uitgebreid  te informeren over de effecten daarvan, uitgesplitst naar sekse en etniciteit en met name over de effecten op de economische zelfstandigheid van vrouwen. Tijdens het voortgezette overleg dat op 20 juni plaatsvond in plenaire vergadering van de Kamer werd een motie van deze  strekking niet ingediend.

 

Ronde tafel gesprek over Emancipatie 11 juni 2013.

Een half jaar na haar aantreden heeft Minister Jet Bussemaker op 10 mei 2013 in een hoofdlijnenbrief  het Parlement geïnformeerd over de kabinetsvisie op het emancipatiebeleid 2013-2016. Vrouwenbelangen heeft meegewerkt aan de reactie die de koepels NVR, FNV en LOM en enkele andere organisaties hebben gestuurd aan de vaste commissie voor OCW/Emancipatie in de Tweede Kamer. De brief is geplaatst op de website van de NVR. (link NVR)

De vaste commissie voor OCW/Emancipatie heeft daarop vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties uitgenodigd voor een ronde tafelgesprek op 11 juni. Namens Vrouwenbelangen heeft Rabia El Morabet Belhaj in dit gesprek onze visie over gelijke politieke rechten verwoord en op papier aangereikt aan de commissieleden. Rabia heeft gewezen op discrepanties tussen het emancipatiebeleid en het VN-Vrouwenverdrag en het in gebreke blijven van de Staat bij de nakoming van de uitspraak van de Hoge Raad inzake de SGP-zaak. Zie: VB inbreng bij vc OCW-E 20130611