126e algemene ledenvergadering

Beste leden van de Vereniging voor Vrouwenbelangen,

 

Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor de 126e algemene ledenvergadering die wordt gehouden

op zaterdag 21 juni 2014 van 15.30 – 17.00 uur
in de Christus Triomfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, in Den Haag.
Inloop met thee en koffie vanaf 15 uur; na afloop bijpraten met een drankje en een hapje.

De concept-agenda is als volgt:
1.  Opening, vaststellen agenda en mededelingen
2.  Vaststellen verslag van de ALV van 30 november 2013
3.  Vaststellen Jaarverslag 2013
4.  Presentatie financieel jaarverslag en balans 2013
– verslag kascommissie en décharge bestuur
– benoeming nieuwe kascommissie
– begroting 2014
5.  Vooruitblik: viering 120 jaar VB  en beleidsplan korte termijn
6.  Werving bestuursleden en vrijwilligers
7.  Verslagen van regio’s, werkgroepen en internetredactie
8.  Verkiezingen voor gemeenteraden en Europees Parlement
9.  Platform Gender & Politiek
10.  Rondvraag en sluiting.

De vergaderstukken worden u zo spoedig mogelijk toegezonden.
Aanmelding is noodzakelijk. U kunt dat doen via aanmelden@vrouwenbelangen.nl , per post via Vrouwenbelangen Postbus 82026, 2508 EA  Den Haag.

Het bestuur ziet u allen graag tegemoet op 21 juni.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Leonie van Gils,
voorzitter